• Legea insolvenței persoanelor fizice intră în vigoare în Decembrie 2015

 • Nou termen-limită pentru declarațiile financiare

 • Modificări ale Legii Societăților Nr. 31/1990 and si Legii Registrului Comerțului

 • Sprijin pentru întreprinderile micro și mici din zonele rurale pentru înființarea și dezvoltarea activităților economice non-agricole

 • Noul Cod de procedură fiscală și Legea Amnestiei fiscale nr. 209/2015 au fost publicate

Legea insolvenței persoanelor fizice intră în vigoare în Decembrie 2015

La data de 26 iunie 2015, Legea nr. 151/2015 privind insolvența persoanelor fizice, o noutate absolută în sistemul legislativ românesc, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 464 din 26 iunie 2015 și va intra în vigoare la data de 26 decembrie.

Scopul principal al acestei legi este de a oferi o șansă debitorilor de bună-credință de a-și redresa situația financiară printr-un plan de rambursare al datoriilor; lichidarea activelor sau prin procedura simplificată.
Procedura se aplică acelor persoane care au domiciliul sau reședința înregistrată de cel puțin 6 luni în România înainte de a-și cere insolvența; au datorii totale care depășesc echivalentul a 15 salarii minime cu o scadență care a expirat de mai mult de 90 de zile; nu au nicio posibilitate să se redreseze financiar pe cont propriu în următoarele 12 luni după ce datoriile lor au devenit scadente.

Legea nu se aplică persoanelor care au beneficiat în trecut de înlesniri fiscale; care au fost concediate disciplinar în ultimii 2 ani; care au fost condamnate definitiv pentru evaziune fiscală sau care nu au depus diligențele necesare să își găsească un loc de muncă, deși sunt apți în acest sens.

Autoritățile care vor aplica procedurile de insolvență sunt comisia de insolvență, administratorul, instanțele și lichidatorul. Cererea pentru un plan de rambursare a datoriilor se face și este supravegheată de către comitetul de insolvență; celelalte două sunt proceduri judiciare și se efectuează sub supravegherea unui judecător în instanță.

Spre deosebire de insolvența unei persoane juridice care este judecată de Tribunal, insolvența persoanelor fizice se va afla sub competența primei instanțe – “Judecatoria, unde persoana își are domiciliul sau reședința în ultimele șase luni.

Printre cele mai importante efecte ale deschiderii insolvenței menționăm: dobânzi și alte penalități nu mai pot fi calculate pe viitor; orice acțiune judiciară sau de executare a datoriilor este suspendată; fiecare creanță devine scadentă.
Vom reveni asupra acestui subiect cu un articol amplu.

Nou termen-limită pentru declarațiile financiare

La data de 9 iulie 2015, Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 773/2015 privind aprobarea sistemului de raportare contabil din 30 iunie 2015 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 509.

Potrivit noului Ordin, toți operatorii economici care au înregistrat o cifră de afaceri de peste 220.000 RON trebuie să depună la organele fiscale pînă la data de 17 August, rapoartele contabile pentru primul semestru al anului, adică pînă la 30 iunie. Aceleași reguli trebuie respectate de operatorii economici care au un an financiar diferit de anul calendaristic.

Sunt cateva categorii de companii care nu trebuie să depună declarațiile la 30 iunie 2015, dacă compania nu a avut nicio activitate de la înființare pînă la 30 iunie 2015; a fost temporar inactivă în primul semestru al lui 2015; a fost înființată în anul; se află în lichidare.

Documentele vor fi înregistrate la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, pe suport de hârtie și în format electronic sau doar în format electronic pe portalul www.e-guvernare.ro, cu o semnătură electronică atașată..

Nedepunerea declarațiilor va fi sancționată cu amenzi de pînă la 5.000 RON.

Modificări ale Legii Societăților Nr. 31/1990 and si Legii Registrului Comerțului

La data de 13 iulie 2015 Legea 152/2015 pentru modificarea și completarea  anumitor acte normative în domeniul înregistrării la Registrul Comerțului a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 519 și a intrat în vigoare la data de 16 iulie 2015. Printre mai multe amendamente aduse Legii Registrului 26/1990 și legii procedurii de înregistrare 359/2004, a fost modificată și Legea Sociețăților Comerciale nr. 31/1990 (“Legea Societăților”) în sensul că modifică condițiile de dizolvare și lichidare ale companiilor.

În ceea ce privește noutățile, principalele amendamente sunt:

Legea Societăților  

Cazurile de dizolvare ale societăților vor fi modificate și va da dreptul fiecărei persoane interesate să ceară dizolvarea dacă societatea:

 • nu a depus situațiile financiare anuale și, după caz, situațiile financiare anuale consolidate și rapoartele contabile la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în termenul prevăzut de lege, în cazul în care perioada de întârziere depășește 60 de zile;
 • societatea nu a depus la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în termenul prevăzut de lege, declarația că a avut nicio activitate de la înființare, în cazul în care perioada de întârziere depășește 60 de zile;
 • lista societăților pentru care Oficiul Național al Registrului Comerțului va formula acțiuni pentru dizolvare, va fi afișată pe site-ul său sau pe  portalul  de serviciu online cel puțin 15 zile calendaristice înainte de a fi trimis la Ministerul de Finanțe – Agenția Națională de Administrare Fiscală;
 • orice persoană interesată poate face recurs  împotriva deciziei de dizolvare în termen de 30 de zile de la publicarea deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
 • după ce decizia instanței devine definitivă, societatea intră în lichidare și, ca o noutate lichidatorul va fi numit de Registrul Comerțului și nu de către instanță, cu un onorariu fix de 1000 RON pe lună;
 • în termen de 30 de zile de la publicarea deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, orice persoană interesată poate contesta decizia de lichidare;
 • Lichidarea trebuie terminată într-un an; la cererea lichidatorului, Oficiul Registrului Comerțului poate prelungi acest termen cu încă un an, dar nu mai mult de două ori. Prevederea  veche specifica că numai instanța poate prelungi termenul limită.

În concluzie, noile prevederi servesc la ușurarea activității instanțelor de insolvență și sporesc prerogativele Registrului Comerțului.

Legea Registrului Comerțului 26/1990

Majoritarea noutăților au ca scop crearea unui fundal juridic pentru conectarea Registrului Comerțului național la platforma europeană:

 • Noile schimbări servesc la conectarea registrului european cu cel național prin intermediul portalului european, e-Justice;
 • Pentru identificare, inclusiv comunicarea dintre Registrele comerțului ale Statelor Membre prin sistemul de interconectare, persoanele fizice și juridice înregistrate la registrul comerțului vor avea, de asemenea, un identificator unic la nivel european (EUID), care include identificarea în România, identificarea la registrul național, numărul persoanei în acest registru și, dacă este necesar, alte caracteristici pentru a evita erorile de identificare. EUID se va aplica începând cu anul 2017;
 • persoanele juridice române care deschid sucursale în străinătate au obligația de le a menționa  în Oficiul Registrului Comerțului de România, după înregistrarea acestora în țările respective.

Guvernul vrea să elimine ștampila pentru persoane juridice și persoane fizice autorizate

La data de 15 iulie 2015,  Ministerul Finanțelor a  emis  spre dezbatere publică proiectul de ordonanță OUG nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscale și modificarea și completarea unor acte.

Prin acest proiect Guvernul propune eliminarea aplicării obligatorie a ștampilei pe declarații, cereri și alte documente depuse de persoane fizice sau persoane juridice și de către entitățile fără personalitate juridică în instituțiile sau autoritățile publice sau a altor documente emise între acele entități sau persoane.

Ordonanța este necesară să clarifice obligația legală privind utilizarea ștampilei. Deși legislația primară nu impune ștampila, utilizarea a devenit o uzanță la nivel național și o cerere obligatorie de către autorități.

Cu toate acestea, ordonanța nu se aplică persoanelor juridice de drept public care vor ștampila documentele emise de acestea în conformitate cu normele aplicabile în prezent.

Noi scutiri fiscale pentru IMM-uri

Pe data de 17 iulie 2015 legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali – business angels – a intrat în vigoare. Noua lege se aplică numai  persoanelor fizice care vor investi în întreprinderile mici și mijlocii; pe baza  investiției lor, vor primi concesii fiscale

Pentru a deveni un business angel, printre alte condiții, o persoană trebuie:

 • să investească între 3.000 EUR și 200.000 EUR;
 • să devină un acționar în cadrul companiei, dar nu mai mult de 49%;
 • să investească doar în SRL-uri (societăți cu răspundere limitată) sau companii independente prevăzute de legea nr. 346/2004;
 • nu va vinde actiunile sale pentru următorii trei ani;
 • societatea nu trebuie să fie în insolvență sau faliment;
 • investitorul trebuie să semneze un acord de contribuție care menționează majorarea de capital pe acțiuni emitente și să îl înregistreze la Registrul Comerțului, unde el trebuie să menționeze calitatea sa de business angel.

Legea nu se aplică la investițiile în companiile care operează în următoarele domenii:

 • bănci,  societăți de asigurare și de reasigurare, pe piața de capital, sau orice alte activități financiare;
 • imobiliare, închirieri imobiliare, intermedieri imobiliare, dezvoltare imobiliară;
 • jocuri de noroc și pariuri;
 • producția de oțel sau de marketing, producție sau comercializare de cărbune;
 • construcția de nave și depozite;
 • producția sau comercializarea de arme, muniții, explozivi, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe stupefiante  psihotrope și preparate;
 • consultanță în orice domeniu

Scutirile de taxe se vor acorda sub forma de scutiri de la plata impozitului pe dividende în următorii trei ani de la investiții și sub formă de scutire de taxe pentru câștigurile din transferul de acțiuni, în cazul în care transferul de acțiuni va avea loc după o perioadă de cel puțin 3 ani de la achiziție. Dacă mai multe persoane devin business angles, facilități fiscale pot fi acordate pentru maximum  de 49% din capitalul social al societății, proporțional cu procentul de acțiuni deținute de fiecare în parte.

Sumele totale, cumulative care se aplică la facilitățile acordate nu poate depăși investițiile realizate de toti investitorii individuali, business angels.

Sprijin pentru întreprinderile micro și mici din zonele rurale pentru înființarea și dezvoltarea activităților economice non-agricole

Pe  data de 17 iulie 2015, Ordinul nr. 17/2015  Ministerului  Agriculturii și Dezvoltării privind stabilirea  schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru întreprinderile micro și mici din zonele rurale pentru înființarea și dezvoltarea activităților economice non-agricole” a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 534.

Ajutorul de minimis în temeiul acestui sistem trebuie să fie în deplină conformitate cu criteriile privind ajutoarele de minimis potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.407 / 2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013.

Scopul acestui sistem este de a oferi sprijin pentru înființarea de întreprinderi în zonele rurale pentru activități non-agricole realizate pentru prima dată (start-up), pe baza unui plan de afaceri, cât și pentru companiile existente, în dezvoltarea și diversificarea activităților non-agricole în zonele rurale. Legea prevede exact tipul de activitate pentru care o persoană poate pretinde ajutor, de exemplu, activități turistice sau activități meșteșugărești, oferind servicii de proiectare – constructii, reconstrucția și /sau modernizarea spațiilor și desfășurarea de activități în domenii conexe; activități medicale și veterinare.

Pentru a fi eligibil, aplicantul trebuie să:

 • să fie o microîntreprindere, fermieri sau membri ai  gospodăriilor agricole. Persoanele care nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili în cadrul schemei de minimis:
 • să nu fie considerată o fermă în dificultate;
 • să nu fie în procedură de executare pentru neplata impozitului și pentru datorii non-fiscale;
 • să nu fie în insolvență;
 • valoarea ajutorului de minimis primit într-o perioadă de 3 ani fiscali (2 ani, plus anul fiscal curent) nu depășește echivalentul a 200.000 EUR in RON sau 100.000 euro pentru activitatea de transport rutier;
 • operează în zonele rurale din România;
 • nu sunt companii care au primit ajutor de salvare și nu au rambursat încă împrumutul sau garanția sau au oprit primirea ajutorului de restructurare și sunt încă obiectul unui plan de restructurare;
 • în funcție de tipul de investiție / proiect, aplicantul trebuie să demonstreze dreptul de proprietate asupra terenului pe care au fost realizate investiții sau, după caz, drepturile de utilizare pentru cel puțin 10 ani.

Suma maximă de sprijin este:

 • – 70.000 EUR / proiect pentru activități productive, sănătate, turism veterinar și agroturism  (servicii de cazare agroturistice, de călătorie, de agrement și de catering);
 • – 50.000 EUR / proiect pentru alte activități non-agricole.
 • Această schemă se aplică de la data adoptării, până 31 decembrie 2020.

Noul Cod de procedură fiscală și Legea Amnestiei fiscale nr. 209/2015 au fost publicate

La data de 20 iulie 2015, Președintele Iohannis a semnat promulgarea noului Cod de Procedură Fiscală, care va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2016. Promulgarea vine după ce Președintele a respins, Vineri, 17 iulie, noul Cod Fiscal care a fost trimis înapoi la Parlament.

Printre nouătățile noului cod de procedură se prevede:

 • creșterea perioadei restituirii TVA-ului  de la 45 zile la 90 de zile;
 • o decizie de impunere emisă de un organ de impozitare fără competență nu este considerat nul în cazul în care este confirmată de către autoritatea fiscală competentă;
 • pedeapsa pentru ascunderea creanțelor fiscale administrate de către autoritățile fiscale nu poate fi mai mare decât 100.000 RON;
 • suspendarea executării în vigoare în cazul în care debitorul depune o scrisoare de garanție / poliță de asigurare;
 • secretul bancar este limitat, în sensul că autoritățile fiscale pot solicita informații cu privire la orice operațiune mai mare de 5.000 de euro;
 • procedura de control fiscal  a fost modificată.

În ceea ce privește legea amnistiei fiscale nr. 209/2015. Începând cu 23 iulie, obligațiile fiscale neachitate pînă la 1 iulie 2015, vor fi anulate automat în cazul mai multor contribuabili.

Tipuri de taxe care vor fi anulate:

 • obligațiile fiscale care au fost stabilite de autoritățile fiscale prin decizie de impunere emise și comunicate contribuabililor ca urmare a reconsiderării / renumirii unei activități de tip ca dependentă, pentru perioadele fiscale înainte 1 iulie 2015 și neachitate până la intrarea în vigoare a legii;
 • taxe din diferențe de taxă pe valoarea adăugată pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală
 • taxe ca urmare a reexaminării sumelor reprezentând salariul primit în timpul delegării salariaților care au lucrat în străinătate, din cauza perioadelor fiscale până 1 iulie 2015;
 • CASS datorat de persoanele pentru care baza de calcul lunară a CASS este mai mică decât salariul minim brut sau care nu un niciun fel de venit.

Anularea tuturor obligațiilor fiscale menționate mai sus se va face din oficiu de către autoritatea fiscală competentă prin emiterea unei decizii de a anula obligațiile fiscale ale contribuabilului.

Legea a fost necesară din cauza mai multor ambiguități legislative care au condus la impozite nejustificat de mari. ANAF urmează să publice până la sfârșitul lunii august aplicarea exactă  a metodologiei.

Autor: Mag. Mihaila Raluca, office@nhp.ro
Pentru mai multe informații sau orice alte întrebări, vă rugăm să o contactați pe: Mag. Raluca Mihaila L.L.M. office@nhp.ro.

This section is also available in: Engleză Germană